Obchodné podmienky

 I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydávané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník Českej republiky (ďalej len "Občiansky zákonník")
 • Risio s.r.o.
 • IČ:142 69 490
 • IČ daňovej registrácie: CZ14269490
 • Sídlo: Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha - 4, Nusle, Česká republika
 • Zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 363169
 • Kontaktné údaje:
 • E-mail: info@emwen.sk (pre zákazníkov na Slovensku).
 • E-mail: info@emwen.cz (pre zákazníkov v ČR)
 • Telefón: +420 774 022 719
 • Adresa stránky spoločnosti: www.risio.cz
 • Adresa stránky e-shopu: www.emwen.sk
 • Dodacia adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru: Družstevná 823/12, 059 18, Spišské Bystré, Slovenská Republika.

(ďalej len "predávajúci")

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.emwen.sk. (ďalej len "internetový obchod").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

 II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných charakteristík, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty, všetky súvisiace poplatky a náklady na vrátenie tovaru, ak tovar nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje uzatvorenie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Každá prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 3. Internetový obchod zverejňuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej a Českej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné kombinovať, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci zadáva objednávku tovaru nasledujúcimi spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberá tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenie.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU . Informácie uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Potvrdenie je sprevádzané aktuálnymi obchodnými podmienkami predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Ihneď po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie sa považuje za uzatvorenie zmluvy. Potvrdenie je sprevádzané aktuálnymi obchodnými podmienkami predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku až do oznámenia prijatia objednávky predávajúcemu. Kupujúci môže zrušiť objednávku zavolaním na telefónne číslo alebo e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvádzaní ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu pozmenenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci zadávať objednávky na tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte v prípade akýchkoľvek zmien. Informácie uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných pre prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nezodpovedá za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci nevyužíva svoj užívateľský účet dlhšiu dobu, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru Predávajúceho, prípadne nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 6038082379/0800, vedený v Českej sporiteľni,
 • bezhotovostná platobná karta,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
 • dobierkou pri odovzdaní tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom vyzdvihnutí v zariadení,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na odbernom mieste balíka.
 1. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (prevodom, kartou) je kúpna cena splatná ihneď po uzavretí kúpnej zmluvy alebo najneskôr pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň sú povinní evidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín
 7. Tovar je kupujúcemu doručený:
 • na adresu uvedenú kupujúcim objednávky
 • prostredníctvom odberného miesta balíkov na výdajnú adresu určenú kupujúcim,
 • osobný odber v prevádzke predávajúceho
 1. Voľba spôsobu doručenia sa vykonáva počas procesu objednávania.
 2. Náklady na doručenie tovaru, v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru, sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúceho. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci z kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je potrebné tovar z dôvodov na strane kupujúceho doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bol uvedený v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, prípadne náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. Ak sa zistí porušenie obalu naznačujúce neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodanému tovaru.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale neurobil tak v rozpore s kúpnou zmluvou.

 VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo rámca svojej spotrebiteľskej podnikateľskej činnosti, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ochranná lehota je 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytnutie služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť,
 • dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • o dodanie alkoholických nápojov, ktoré je možné dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávislých od vôle predávajúceho,
 • dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre kupujúceho,
 • dodanie tovaru rýchlo podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý kupujúci vybral z obalu a nie je možné ho z hygienických dôvodov vrátiť,
 • dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak sa manipulovalo s jeho pôvodným obalom;
 • dodanie novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť,
 • v ostatných prípadoch uvedených v oddiele 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 2. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie prijaté od kupujúceho rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú žiadne dodatočné náklady.
 5. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania ponúkaného tovaru.
 6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako kupujúci odovzdá tovar kupujúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu nepoškodený, nenosený, neumytý, vyžehlený, neznečistený a bez parfumových pachov, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu, že zásoby nie sú na sklade, nedostupnosť tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal, a to do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

  

VII. Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
 • tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak nedošlo k dohode, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával so zreteľom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy;
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
 • akosť alebo prevedenie tovaru zodpovedá dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak akosť alebo prevedenie boli určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 1. Predávajúci zodpovedá za chybné plnenie najmenej v rozsahu, v akom trvajú povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak je lehota, počas ktorej možno tovar používať, uvedená na predávanom tovare, na jeho obale, v návode na obsluhu tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi, uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa záruky za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude určitý čas vhodný na používanie na svoj obvyklý účel alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene kritizoval predávajúceho za vadný tovar, neplynie ani doba na uplatnenie práv z vadného plnenia, ani záručná doba za dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nevzťahujú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, na vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z chybného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu spôsobil sám.
 4. V prípade zistenia vady môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu a požadovať:
 • oprava tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak vec nie je možné riadne užívať pre opätovný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • v prípade veľkého počtu vád tovaru.
 1. Porušenie zmluvy je podstatné, ak strana, ktorá zmluvu porušila, už v čase uzavretia zmluvy vedela alebo mala vedieť, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, ak by porušenie predvídala.
 2. Ak ide o vadu, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (spravidla tretia reklamácia pre tú istú vadu alebo štvrtá pre rôzne vady) alebo ak má tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 5. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške na základe odstúpenia od zmluvy.
 6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci o vade tovaru pred prevzatím tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, predávajúci nie je povinný reklamácii kupujúceho vyhovieť.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je tovar zľavnený.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, kde je možné reklamáciu prevziať, prípadne v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, aký je obsah reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o oprave a jej trvaní, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná druhu výrobku alebo služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Zbytočné neuplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih prejavu vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vynaložených v súvislosti s reklamáciou. Kupujúci môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca od uplynutia záručnej doby, inak ho súd nemôže priznať.
 13. Kupujúci má možnosť voľby, ako reklamáciu uplatní.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán z práv z chybného plnenia upravujú § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 15. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

 

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu navzájom doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.
 2. Korešpondenciu doručí kupujúci predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 IX. Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré poskytnete počas našej spolupráce, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Pokiaľ nám na to nedáte písomný súhlas, nepoužijeme vaše údaje iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup je povolený zákonom, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len obdobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom odhlásiť (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení). E-mailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU

 X. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, je príslušná na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Obchodné inšpekcie vykonáva príslušný živnostenský úrad v rámci svojej pôsobnosti. Česká obchodná inšpekcia vo vymedzenom rozsahu vykonáva okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

 XI. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku. 1 lit. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva na webové stránky predávajúceho, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo akúkoľvek jej časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce z zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť bezoprávnene zasahovať alebo používať programové vybavenie alebo iné súčasti, ktoré tvoria internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo programové vybavenie spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 1 občianskeho zákonníka. 2 Občianskeho zákonníka.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.
 8. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je priložený k Obchodným podmienkam.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2024.